Værd at vide

Velkommen som beboer i Karolinehaven på Visionsvej 11, 15, 19, 21 samt Tankedraget 29 og 31, Eternitten, Aalborg.

Fakta om Karolinehaven
 • Mulighed for egen p-plads i parkeringkælder (kan medlejes)
 • Aflåst cykelkælder
 • Store rummelige altaner eller terrasser
 • Elevator i opgangen
 • Eget depotrum i lejligheden
 • Skønne grønne opholdsarealer
 • Vedligeholdsvenlige materialer
 • Mindre husdyr (op til 10 kilo) tilladt
 • Dørtelefon
 • Tæt på indkøb, café og Padel Lounge.
 • Tæt på Oplevelsestrappen og Vandværksparken
 • Kort afstand til Aalborg Centrum

Indledning

For at sikre at de praktiske ting fungerer i det daglige, og for at tilsikre bedst muligt miljø for den enkelte beboer, har ejer, I/S Byggefelt M, fastlagt følgende regler, anvisninger og henstillinger, der gælder for alle beboere, og som skal overholdes af beboer og deres gæster o.l.

En husorden kan let blive opfattet som et ’nej-reglement’. Det er ikke tanken bag denne husorden. I et etagebyggeri bor mange mennesker sammen på et begrænset areal. Det er vel nærmest som et lille samfund, hvor alle er forskellige, har forskellige forventninger og krav til at bo. Vi skal kunne fungere sammen - og det er derfor nødvendigt med nogle regler og retningslinjer, som kan være med til at skabe et godt klima, samt tryghed og tilfredshed iblandt områdets beboere.

Det er i vores fælles interesse, at vore ejendomme og friarealer holdes i en pæn stand – dels fordi vi alle gerne vil have noget pænt at se på og dels for at holde omkostningerne til vedligeholdelse nede. For at kunne fungere godt sammen med de beboere, der bor omkring os, er det vigtigt, at alle bestræber sig på at tage hensyn til hinanden og forsøger at undgå konflikter. Det er derfor, vi har vores husorden i Karolinehaven.

Ud over nærværende husorden henvises til lejekontrakt og lejeloven.

1. Vandspild m.m.

Vandspild skal undgås bedst muligt. Sørg altid for, at toilet og vandhaner ikke løber. Der må ikke smides noget i toiletkummen, der kan stoppe afløbet.

Beboer skal straks foretage anmeldelse til administrator, aktuelt Søren Enggaard A/S, +45 98 38 16 29, såfremt der sker skader på bygning, carporte, cykelskure, installationer, ledninger m.v. så nødvendig udbedring hurtigst muligt kan foretages.

Beboer har i øvrigt selv alene ansvaret for udskiftning af defekte pakninger på vandhaner m.v. Ejer e.l. evt. lejere har selv økonomisk interesse og fordel i, at forbruget holdes på så lavt niveau som mulig, idet ejer / lejer selv betaler for alle forbrugsudgifter til vand- og kloak m.v. via de opsatte forbrugsmålere.

For at undgå tilstopning af afløbsrør skal du være varsom med, hvad du skyller ud i håndvask og toilet. Bleer, vat, avispapir og lignende skal i skraldespanden, ikke i toilettet.

Hvis VVS-installationerne er i stykker og/eller utætte, skal du så hurtigt som muligt melde det til udlejer.

2. Fællesarealer, altaner, bygninger m.m.

Der må ikke henstå løse genstande på foreningens fællesområder (trappeopgange, reposer, kælder etc.).

Arealerne må endvidere IKKE bruges til opmagasinering, ophængning af skoreoler, møbler e.l. uden ejeres forudgående skriftlige accept.

På altaner må opsættes havemøbler o.l., som IKKE må virke skæmmende på bygningens udseende. Eventuelle tørrestativer må ikke være højere end disse er skjulte af altanens kant.

For at undgå skader ved kraftig blæst, skal løse genstande været sikret, således disse IKKE risikerer skade på og ved ejendommen.

Der henvises yderligere til pkt. 10.

Hvis der sker fejl eller skade på huset/skur/carport, er det lejers ansvar, at dette straks meddeles udlejer.

Alle ud- og indvendige ændringer må kun ske efter skriftlig aftale med udlejer

3. Husholdningsaffald

Affald skal være pakket i lukkede poser og lægges i den hertil indrettede molok.

Af hensyn til såvel lugtgener som faren for rotter o.l., er det vigtigt der udvises størst mulig påpasselighed med køkkenaffaldet. Husholdningsaffald må under ingen omstændigheder henstilles uden for molokken eller på andre af foreningens områder.

4. Glas og flasker

Glas og flasker lægges i den hertil indrettede molok, og må under ingen omstændigheder henstilles uden for molokken eller på andre af foreningens områder.

5. Aviser, blade, reklamer og andet rent pap og papir

Aviser, blade, reklamer og andet rent pap og papir lægges i den hertil indrettede molok, og må under ingen omstændigheder henstilles uden for molokken eller på andre af foreningens områder.

6. Andet affald

Affald, som ikke fjernes sammen med den almindelige dagrenovation (husholdningsaffald o.l.), skal beboeren selv sørge for at fjerne for egen regning. Dette betyder, ”grønt affald” såsom kasserede blomster, haveaffald, juletræer og lign., samt gamle møbler, gamle gulvtæpper, papkasser, flyttekasser, kasserede hårde hvidevarer m.m. under ingen omstændigheder må henstilles i eller på Karolinehavens arealer. Beboeren skal selv sørge for at sådant affald fjernes for egen regning og indtil aflevering opbevares hos beboeren.

Der henvises i øvrigt til kommunens storskraldsordning.

Information om afhentningsdatoer m.m. kan ses på www.skidt.dk eller ved henvendelse til Aalborg Kommune, Boulevarden 13, 9000 Aalborg, tlf. 99 31 31 31.

7. Synlige antenner og lign.

Byggeriet er tilsluttet fællesantenneanlæg hvor det er muligt at tilmelde sig til bredbånd og tv-signal direkte hos udbyderen. Det er IKKE tilladt at opsætte parabolantenner udvendigt på bebyggelsen.

Tilslutning til fællesantenne skal foretages med originale kabler og stik, ellers er der risiko for, at du kommer til at ødelægge ejendommens antenneanlæg. Hvis du er i tvivl, så kontakt udlejer.

Radio- og fjernsynsantenner, herunder parabolantenner, må ikke anbringes udenfor boligen eller på anden måde på foreningens bygninger.

8. Leg og ophold

Leg og ophold på fællesarealer skal ske under rimelig hensyntagen til de øvrige beboere og skal ophøre ved mørkets frembrud.

Legetøj o.l. må IKKE efterlades, men skal af de pågældende eller deres familie fjernes ved lege tidens ophør.

Hærværk og ødelæggelser af ejendom og anlæg, som du eller dine gæster er ansvarlig for, skal du erstatte. Du vil derfor fra udlejer modtage et erstatningskrav.

9. Støjende adfærd

Støjende adfærd, herunder højtspillende musik, må IKKE finde sted for åbne vinduer, og der må under ingen omstændigheder spilles så højt, at det er til gene for de øvrige beboere. Der må IKKE afholdes en larmende fest eller lignende, som kan være til væsentlig gene for de øvrige beboere, og uden disses samtykke aldrig efter kl. 23.00 og før kl. 08.00.

10. Vedligeholdelse af altaner m.v.

Altankasser må IKKE opsættes. Altaner og disses afløb skal holdes rene af beboeren.

Det er IKKE tilladt at ryste duge, dyner, duge, tæpper etc. fra altanen. Altanerne og terrasserne må ikke anvendes til opmagasinering af fx affald, flyttekasser eller hårde hvidevarer. Afskærmning eller afdækning af altanerne og terrasser er forbudt. Det er forbudt at bruge enhver form for åbent bål e.l. Det kan accepteres at beboerne anvender gas grill e.l. såfremt det sker uden gener for de øvrige beboere.

Det er IKKE tilladt at anbringe fuglebræt på altaner / terrasser, ligesom det er forbudt at fodre herreløse katte eller andre dyr på Karolinehavens område.

Karolinehavens hegn, træer og buske må IKKE beskadiges, og grene må ikke afbrækkes. De omkringliggende græsarealer må ikke misbruges.

Gang- og flisearealer skal holdes rene og ryddelige.

Beboer skal selv forestå renholdelse og vedligeholdelse af egen altan / terrasse, herunder have, hæk og bede, således at disse arealer stedse fremstår i præsentabel stand. Beboer skal tillige forestå renholdelse af ruder både indvendig og udvendig. 

11. Udluftning

For at undgå fugtdannelse og dermed ødelæggelse af træværk, tapet og maling, er det nødvendigt, at beboeren foretager en effektiv udluftning gennem vinduer og døre, helst flere gange dagligt, 5-10 min. ad gangen. Udluftning er særlig aktuel i fyringssæsonen.

12. Husdyr

Husdyr tilhørende beboerne i respektive boliger må IKKE være til gene for øvrige beboere i Karolinehaven. Det er IKKE tilladt at holde slanger, gnavere, krybdyr og øvrige dyr, herunder hunde omfattet af Hundelovens § 1a, der kan være farlige for mennesker samt hunde / katte over 10 kg.

13. Skadedyr

Hvis du ser eller hører skadedyr på foreningens område, f.eks. mus, rotter, kakerlakker og lignende, skal du straks meddele det til udlejer.

For at mindske risikoen for rotter må du IKKE kaste affald, herunder køkkenaffald, uden for affaldscontaineren. Af samme årsag er det IKKE tilladt at fordre fugle, katte og andre smådyr.

14. Parkering

Bilparkering skal ske indenfor de afmærkede parkeringsbåse på P-pladserne med tilhørende p-licens. Udlejer har indgået aftale med firma om parkeringskontrol på området.

Cykelparkering foretages i de hertil hørende arealer. Der må ikke henstilles cykler o.l. på Karolinehavens øvrige områder.

Henstilling eller parkering af lastbiler, uindregistrerede biler samt campingvogne, trailere og lignende må IKKE finde sted på Karolinehavens grund.

15. Overholdelse af husorden

Alle skal aktivt bidrage til at hjælpe andre med at overholde husordenen. Det er i alles interesse, at vi bor i trygge rammer og efterlever husordenen. Den er udarbejdet for beboerne og har til hensigt at skabe ro, tryghed og tilfredshed for alle beboere.

Idet udlejer har ansvar for, at husordenen bliver overholdt, har udlejer pligt til at påtale gældende bestemmelser. Dette sker normalt mundtligt og gentages skriftligt, hvis forholdene ikke bliver rettet.

Når du modtager vejledning og henstillinger fra udlejer under henvisning til boligoverenskomst (lejekontrakt), vedtægter eller husorden, har du pligt til at efterkomme dem uden ophold og inden for den frist, som udlejer sætter for at bringe forholdet i orden.

Hvis henstillingen IKKE bliver fulgt, kan det i yderste konsekvens betyde at lejemålet bliver opsagt.

Ejer Karolinehaven, Eternitten Aalborg.